I

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest D&H Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Niezabyszewie, ul. Perłowa 13.

II

Przestrzeganie zasad ochrony danych w D&H Innovations Sp. z o.o nadzoruje wyznaczony Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez skrzynkę mailową – dhi@dhi.com.pl

III

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

IV

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

V

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

VII

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.